Het reglement van d'n Aelse Dorpsquiz

1. Algemeen
1.1 De organisatie van d’n Aelse Dorpsquiz is in handen van de Oranjevereniging Juliana uit Andel.
1.2 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk.

2. Teams
2.1 Het aantal teamleden is onbeperkt. Maar voor het goed uitvoeren van de quiz is een team tussen de 8 en 15 personen ideaal. Er is geen maximum aan het aantal deelnemers in een team.
2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en het emailadres opgegeven te worden. Ieder team verzint een originele teamnaam.
2.3 De teamcaptain van het team is woonachtig in Andel en is minimaal 18 jaar.
2.4 De organisatie voert alle communicatie met een team uitsluitend per email en/ of telefoon en uitsluitend met de teamcaptain. Het opgegeven telefoonnummer dient ook bereikbaar te zijn via WhatsApp.
2.5 De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op één adres in Andel en alle teamleden worden geacht dan vanuit deze werkplek aan d’n Aelse Dorpsquiz deel te nemen.
2.6 Kinderen zijn uiteraard meer dan welkom om deel te nemen aan d’n Aelse Dorpsquiz. Al dient vermeld te worden dat het grootste deel van de vragen een volwassen karakter heeft.

3. Inschrijven
3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn te versturen via de website www.aelsedorpsquiz.nl. Alle deelnemers van het betreffende team dienen hier vermeld te worden.
3.3 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.
3.4 De organisatie stelt jaarlijks het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld kan uitsluitend per bank betaald worden.
3.5 De kosten voor deelname aan d’n Aelse Dorpsquiz bedraagt €35,00 per team en dient per team in zijn geheel overgemaakt te worden.
3.6 De inschrijving is pas definitief als de organisatie van d’n Aelse Dorpsquiz het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 4 maart 2020 bij de organisatie binnen te zijn en via e-mail de bevestiging van inschrijving is ontvangen.
3.5 Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk 29 februari 2020.
3.6 De 4e editie van d’n Aelse Dorpsquiz 2020 biedt de mogelijkheid om je in te schrijven als individu. Dit is mogelijk van 1 persoon tot maximaal 4 personen. Inschrijving geschiedt op dezelfde manier als teaminschrijving via de website. Geef bij inschrijving aan of je eventueel teamcaptain wilt zijn en/of er een locatie beschikbaar is. Bij minimaal 10 personen zal van de individuele inschrijvingen een gelegenheidsteam worden gemaakt. De overige voorwaarden voor deelname zijn gelijk aan inschrijving per team.

4. Deelnemen
4.1 Op woensdag 4 maart 20.00 uur vindt een informatieavond plaats voor de teamcaptains. De teamcaptain of een plaatsvervanger zal verplicht aanwezig moeten zijn en dient minimaal 18 jaar te zijn. Per team mogen maximaal 2 mensen aanwezig zijn.
4.2 Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is op de captainsavond kan niet deelnemen aan d’n Aelse Dorpsquiz.
4.3 Tijdens de informatieavond worden de officiële spelregels en wijzigingen hierop voor d’n Aelse Dorpsquiz uitgelegd en is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen. Tevens krijgen de teams de blauwe Dorpsquiz vlag uitgereikt. De teamcaptain is verantwoordelijk voor het netjes gebruiken van deze vlag. Deze vlag dient tijdens de finaleavond op zaterdag 25 april in originele staat weer ingeleverd te worden.
4.4 De organisatie stelt jaarlijks het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor d’n Aelse Dorpsquiz zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan twee exemplaren in kleur op de quizavond zaterdag 4 april 2020. Er kunnen geen extra exemplaren van het vragenboek besteld worden.
4.5 De organisatie stelt jaarlijks de datum van de quizavond van d’n Aelse Dorpsquiz vast.
4.6 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de quizavond zaterdag 4 april 2020 tijdig haar vragenboek op een door de organisatie bepaalde locatie ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert inclusief alle materialen.
Aanwezig op een door de organisatie bepaalde locatie om 18.00 uur, uitreiken quizboek uiterlijk 18.30 uur exact, inleveren uiterlijk 23.30 uur. Middels het scannen van de barcode op het quizboek zal het tijdstip van inleveren worden vastgelegd bij binnenkomst van de showroom bij Autobedrijf van Willegen (Gezetstraat).
Bij niet op tijd inleveren volgt puntenaftrek. 0-15 minuten te laat, 50 punten aftrek. 16-30 minuten te laat, 100 punten aftrek Na 00.00 uur is inleveren niet meer mogelijk.
4.7 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij zich niet aan het reglement houden. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.
4.8 Teams worden geacht zelf het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vragen over Andel staan er ook doe-vragen en creatieve vragen tussen en opdrachten waarvoor men het dorp in moet of aan een geheime opdracht moet deelnemen.
4.9 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld.
4.9 Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. Bij het niet op de juiste wijze inleveren kan puntenaftrek volgen.
4.10 Tijdens de captainsavond, quizavond en de daaropvolgende feestavond van d’n Aelse Dorpsquiz worden foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van d’n Aelse Dorpsquiz. Wij gaan ervan uit dat de deelnemers hier geen bezwaar tegen maken. Mocht dit wel zo zijn, kunt u dit tijdig kenbaar maken bij de organisatie middels ons e-mailadres.

5. De opdrachten
5.1 Deelnemers mogen alle mogelijke hulpmiddelen inzetten, bijvoorbeeld: computers, vrienden, familie, kennissen, telefoon, enz.
5.2 Ieder team moet één of twee personen beschikbaar stellen voor de geheime opdracht op een nader bekend te maken locatie. Het uitwerken van deze opdracht kost ongeveer één uur.
5.3 Deelnemers moeten op locatie in het dorp vragen oplossen. Volg daarbij de verkeersregels, zorg dat de verlichting het doet en zorg desnoods voor hesjes.
5.4 Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team gediskwalificeerd worden. Een elektrische fiets is toegestaan. Het gebruik van gemotoriseerd vervoer is bij geen enkele opdracht toegestaan.
5.5 Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.
5.6 Alle foto- en video opdrachten worden ingeleverd middels de bijgeleverde USB-stick o.v.v. het teamnummer en vraagnummer.
5.7 Voorwerpen, aanwijzingen en andere attributen welke in Andel aanwezig zijn tijdens de quizavond en welke onderdeel uitmaken van het quizboek mogen niet verplaatst worden door de deelnemende teams. Mocht dit geconstateerd worden zal puntenaftrek volgen.
5.8 De teams zal gevraagd worden om 1 week vooraf aan de quizavond de tuin of huis van de speellocatie te versieren op een manier die bij het team of thema past. Gebruik hiervoor de blauwe Dorpsquiz vlag die de teams uitgereikt hebben gekregen tijdens de captainsavond. Een onafhankelijke jury zal de versierde tuinen en huizen beoordelen.

6. Puntentoekenning, uitslag en prijzen
6.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quizavond op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van d’n Aelse Dorpsquiz deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bijvoorbeeld als het boek niet op de juiste manier wordt ingeleverd.
6.2 Voor elk van de 8 categorieën zijn 80 punten te behalen. Voor de tuin, geheime, foto – en video opdracht geld mogelijk een andere puntentelling.
6.3 Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaalaantal behaalde punten. Bij een gelijke stand, zal het tijdstip van inleveren bepalend zijn.
6.4 Het aantal behaalde punten zal op de afsluitavond op zaterdag 25 april 2020 bekend worden gemaakt. De uitslag is bindend en staat niet ter discussie.
6.5 Jaarlijks bepaalt de organisatie de hoogte van het prijzenbedrag.
Voor 2020 gelden de volgende bedragen;


1e prijs € 150,00 contant per team
2e prijs € 100,00 contant per team
3e prijs € 50,00 contant per team


6.6 De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de afsluitavond van d’n Aelse Dorpsquiz, welke op zaterdag 25 april 2020 gehouden zal worden. Ieder team zal gevraagd worden om passend bij hun teamnaam, verkleed te komen. Dit is echter niet verplicht maar wordt wel gewaardeerd.
6.7 Ieder team mag voor 1 categorie de joker inzetten. Alle punten van deze categorie worden verdubbeld. De joker mag niet ingezet worden voor de foto- en video-opdracht, bij de geheime opdracht, de tuin opdracht en de creatieve opdracht. Het inzetten van de joker kan men bekend maken op het voorblad van het quizboek.
6.8 Creativiteit stellen wij zeer op prijs en zal in een aantal vragen naar voren komen. De beoordeling van het creatieve gedeelte van deze vragen wordt gedaan door een onafhankelijke jury.

7. Tenslotte
7.1 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan d’n Aelse Dorpsquiz. Deelnemen aan D’n Aelse Dorpsquiz is dus geheel op eigen risico.
7.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

De organisatie heeft geen bemoeienissen met commerciële achtergronden en bestaat uit een gevarieerd samengesteld aantal enthousiaste Andelse inwoners, die zich ten doel hebben gesteld op onbaatzuchtige wijze de Andelse inwoners en eventuele vrienden uit andere plaatsen een paar gezellige en leerrijke avonden te bezorgen.
Niet het winnen is belangrijk, maar de gezelligheid en het meedoen: hoewel eeuwige roem niet te versmaden is.